Ymgynghoriad gyda Chylchdeithiau (ac Ardaloedd) Synod Cymru a Wales Synod

Ymgynghoriad gyda Chylchdeithiau (ac Ardaloedd) Synod Cymru a Wales Synod

Gwahoddwyd i chi ystyried y cynigion atodedig ac ymateb i’r cwestiynau canlynol. Rhowch eich rhesymau am yr ymatebion, os gwelwch yn dda.

 

 1. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y dylai dwy dalaith yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru weithio tuag at ddod at ei gilydd er mwyn ffurfio un dalaith newydd?
 2. Os ydych, a ydych chi’n cefnogi’r cynnig i enwi’r dalaith newydd yn Synod Cymru Wales?
 3. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y byddai’r dalaith newydd yn cynnwys 16 cylchdaith bresennol y ddau Synod, gydag un ohonynt yn Gylchdaith Cymru gyda hunaniaeth, cenhadaeth a gweinidogaeth Cymraeg ei hiaith?
 4. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y byddai’r dalaith newydd yn cael ei harwain gan 2 Gyd-gadeirydd (un yn byw yng Ngoledd Cymru ac un yn byw yn ne Cymru), ac o leiaf un ohonynt yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg (neu gydag ymrwymiad i ddysgu’r iaith Gymraeg)?
 5. Darparwch unrhyw sylwadau eraill, os gwelwch yn dda.

Datganiad: Egwyddorion ar gyfer gweithio tuag at Synod newydd Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru

DATGANIAD GAN SYNOD CYMRU

Egwyddorion ar gyfer gweithio tuag at Synod newydd Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru
(Mawrth 2018)
[Mae’r papur hwn yn dilyn penderfyniad cyfarfod Pwyllgor Polisi Synod Cymru ym mis Tachwedd 2017 i fynd at Wales Synod i drafod y posibilrwydd o greu un Synod newydd yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. Ymatebodd Pwyllgor Polisi Wales Synod yn eu cyfarfod ym Mis Chwefror 2018 yn gadarnhaol i’r cais. Ers hynny, mae grŵp bach yn cynnwys y ddau Gadeirydd Talaith, y ddau Ysgrifennydd Synod a’r ddau Ysgrifennydd Pwyllgor Polisi wedi cyfarfod dwywaith er mwyn ystyried y mater. Yn bresennol yn yr ail gyfarfod oedd Doug Swanney, Ysgrifennydd y Cyfundeb. Mae’r grŵp bellach yn cynnig y canlynol i’w hystyried gan y ddwy Synod.]
Cynnig: i ddwy dalaith yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru (Synod Cymru a Wales Synod) weithio tuag at ddod at ei gilydd er mwyn ffurfio un dalaith newydd o dan yr enw Synod Cymru Wales, gyda’r bwriad o ddarparu mwy o gydlyniad i waith Methodistiaeth yng Nghymru a’r gallu i ymateb yn fwy creadigol i gyfleoedd cenhadol yn y ddwy iaith.

O fewn i’r broses hon, bydd yr egwyddorion canlynol yn berthnasol:

Buasai’r dalaith newydd yn cynnwys:

 • 16 cylchdaith bresennol y ddwy Synod
 • Cylchdaith Cymru gyda’i Harolygydd ei hunan (na fydd yn Gadeirydd y Synod)
 • 2 Cyd-gadeirydd wedi’i hariannu gan Gronfa’r Eglwys Fethodistaidd
 • Un ohonynt yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, neu’n ymrwymedig i ddysgu’r iaith Gymraeg
 • Un yn byw yng ngogledd Cymru ac un yn byw yn ne Cymru a’r ddau yn rhannu’n gyfartal yng nghyfrifoldebau’r cyfundeb a’r dalaith ac yn rhoi arweiniad bugeiliol i’r cylchdeithiau
 • Un Ysgrifennydd y Synod ac un Ysgrifennydd Cynorthwyol y Synod
 • Tîm Arweinyddiaeth y Synod yn cynnwys y ddau Gyd-gadeirydd ac Ysgrifenyddion y Synod, Trysorydd y Synod a swyddogion diffiniedig
 • Pwyllgor Polisi’r Synod yn cynnwys Tîm Arweinyddiaeth y Synod ynghyd â chynrychiolaeth o bob un o’r 16 cylchdaith (gyda chynrychiolaeth amrywiol yn adlewyrchu bywyd y Synod)
 • Swyddfa Synod a Gweinyddydd yn ne Cymru, yn cael ei chefnogi gyda darpariaeth deunydd iaith Cymraeg gan Swyddfa Cylchdaith Cymru a’i Gweinyddydd, wedi ei lleoli yn y gogledd
 • Gwefan y Synod gyda deunydd a gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg

Buasai’r Synod newydd yn cynnal y cyfarfodydd canlynol:

 • Synod Gynrychiadol yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn
 • Synod y Gweinidogion (‘Presbyters’) yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn
 • X (i’w cadarnhau) cyfarfod Tîm Arweinyddiaeth y Synod y flwyddyn (gydag un fel cyfarfod dros nos gyda’r Arolygyddion)
 • X (i’w cadarnhau) cyfarfod Pwyllgor Polisi’r Synod y flwyddyn
 • Pwyllgorau amrywiol (i adlewyrchu bywyd y Synod)

Buasai angen gwaith pellach ynglŷn â chyfarfodydd y Synod, yn arbennig ynglŷn â:

 • Pwrpas, nifer a chyfansoddiad y pwyllgorau amrywiol (a gyfeirir atynt uchod)
 • Amlder a lleoliad cyfarfodydd, gyda chyfarfodydd corfforol yn cael eu cadw at yr isafswm a’r amser a dreulir ynddynt yn cael ei defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithlon
 • Datblygiad polisi iaith Gymraeg a fyddai’n mynd i’r afael â materion megis yr angen i bob corff yn y Synod sy’n gwneud penderfyniadau (e.e. Synod a’r Pwyllgor Polisi) weithio a chyfathrebu yn ddwyieithog gyda chymorth cyfieithu ar y pryd; i bwyllgorau sy’n ymwneud â gweinidogaeth (e.e. Ymgeiswyr a Gweinidogion ar brawf) adlewyrchu iaith y rhai sy’n cymryd rhan; ac i bwyllgorau sy’n ymwneud â materion arbenigol (e.e. Eiddo a Diogelu) ddefnyddio yn bennaf yr iaith sy’n galluogi i’r cyfraniad arbenigol hwnnw i gael ei wneud yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae’r amserlen sy’n cael ei chynnig fel a ganlyn:

 1. Y Cyngor Methodistaidd – Ebrill 2018
  Rhoi gwybod bod trafodaethau wedi cychwyn, penodi grŵp craffu a fydd, yn ei bryd, yn gwirio bod adborth y cylchdeithiau’n cael ei gynrychioli’n deg mewn adroddiadau i gyfarfodydd y Synodau.
 2. Synod Cymru – Sesiwn Gynrychiadol – Ebrill 2018
 3. Amserlen, egwyddorion cyffredinol y sgwrs, cyfle ar gyfer cwestiynau a sylwadau
 4. Y ddau Bwyllgor Polisi Mehefin/ Gorffennaf 2018
  Diweddaru ar ddatblygiad y sgwrs hyd yn hyn
 5. Wales Synod – Sesiwn Cynrychiadol – Medi 2018
  Amserlen, egwyddorion cyffredinol y sgwrs, cyfle ar gyfer cwestiynau a sylwadau
 6. Y ddau Bwyllgor Polisi – tymor yr hydref 2018
  Anelu i gael model amlinellol fan bellaf ac i gychwyn proses ymgynghori gyda’r cylchdeithiau
 7. Y Cyngor Methodistaidd – Ionawr 2019
  Adroddiad ar graffu’r adborth o’r cylchdeithiau
 8. Y ddau Bwyllgor Polisi – Chwefror 2019
  Y ddau bwyllgor yn cytuno cynigion i’r Synodau
 9. Y Cyngor Methodistaidd – Ebrill 2019
  Bydd yn pleidleisio ar y cynigion ffurfiol; derbyn pleidleisiau’r Synod tra mae’n cyfarfod
 10. Sesiynau Cynrychiadol y Synod – Ebrill 2019
  Y Synodau’n cyfarfod ar yr un un dydd, ar amser sy’n galluogi’r Cyngor Methodistaidd i dderbyn y pleidleisiau er mwyn cyfarwyddo ei argymhelliad i’r Gynhadledd
  Bydd y Synodau’n pleidleisio ar y cynigion ffurfiol
 11. Y Gynhadledd Fethodistaidd – Mehefin/Gorffennaf 2019
  Bydd yn derbyn argymhelliad y Cyngor Methodistaidd ac yn pleidleisio arno

 

DIWEDD

Adolygu Bywyd Synod a Chylchdaith Cymru: Datganiad yn Dilyn Cyfarfod Pwyllgor Polisi Synod Cymru, 16 Tachwedd 2017

Yn eu cyfarfod ym mis Gorffennaf 2017, gofynnodd Pwyllgor Polisi Synod Cymru i aelodau Pwyllgor Gwaith y Synod ddod yn ôl atynt yn y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd efo cynnig am ffordd ymlaen mewn ymateb i broses Adolygu Bywyd Synod a Chylchdaith Cymru. Roedd hynny oherwydd diffyg ymateb i benderfyniad cyfarfod y Synod ym mis Ebrill 2017 i greu chwe grŵp i weithio ar y themâu a ddaeth allan o’r broses ymgynghori fel rhan o’r adolygiad, ac oherwydd methiant y Pwyllgor Polisi i ffurfio ymateb eu hunain i’r sefyllfa yn eu cyfarfod ym mis Gorffennaf.

Paratôdd y Pwyllgor Gwaith gynnig efo dau opsiwn, ac anfonodd y cynnig hwn at aelodau’r Pwyllgor Polisi ym mis Hydref efo papurau’r cyfarfod. Gofynnwyd i aelodau’r Pwyllgor Polisi rannu’r cynnig efo pobl yn eu Hardaloedd ac i geisio eu barn. Roedd testun y cynnig fel a ganlyn:

Opsiwn 1:Yng ngoleuni’r ymatebion a ddaeth allan o adolygiad bywyd Synod a Chylchdaith Cymru, mae Pwyllgor Polisi Synod Cymru yn cynnig ein bod ni’n ystyriedo ddifrif dod â Synod Cymru i ben, ac ein bod ni’n trafod efo Wales Synod y posibilrwydd o greu un Synod, Synod yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru, gan drefnu i Gylchdaith Cymru barhau fel Cylchdaith Gymraeg oddi mewn i’r Synod.

Os na fydd y cynnig hwn yn dderbyniol gan y Pwyllgor Polisi, mae’r Pwyllgor Gwaith yn cynnig ail opsiwn, sef:

Opsiwn 2: Gan dderbyn pwysigrwydd y chwe thema a ddaeth allan o broses adolygu bywyd Synod/Cylchdaith Cymru, ac yn gresynu at y diffyg gwirfoddolwyr i’r grwpiau a oedd am gael eu ffurfio i weithio ar y themâu yn dilyn Synod 2017, mae Pwyllgor Polisi Synod Cymru yn cytuno:
(i) i estyn y cyfle i bobl wirfoddoli ar gyfer y grwpiau hyd at ddiwedd y flwyddyn calendr 2017;
(ii) i ymrwymo fel aelodau’r Pwyllgor Polisi i annog aelodau’r capeli a’r Ardaloedd i ystyried gwirfoddoli, ac i wirfoddoli ein hunain;
(iii) i gefnogi ac i annog y grwpiau bach yn eu tasg o baratoi argymhellion i gyfarfod y Synod 2018 am sut i ddatblygu bywyd y Synod a’r Gylchdaith o dan y chwe thema;
(iv) i dderbyn os na fydd o leiaf 3-4 o wirfoddolwyr ar gyfer y chwe grŵp erbyn 31 Rhagfyr 2017, bydd proses yr adolygiad wedi dod i ben.
Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig yng nghyfarfod y Pwyllgor Polisi yn Rhuthun ar 16 Tachwedd 2017. Roedd 18 o bobl yn bresennol, efo 16 yn pleidleisio. Pleidleisiodd 9 o blaid Opsiwn 1 a 7 yn erbyn. Gan gydnabod agosrwydd y niferoedd yma, mae’n bwysig deall natur gychwynnol y penderfyniad: y bwriad ar hyn o bryd yw cysylltu efo swyddogion Wales Synod ac i ofyn am sgyrsiau i ystyried y posibiliadau, a dim byd mwy. Bydd y Pwyllgor Gwaith yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Polisi yn eu cyfarfod ym mis Chwefror 2018, ac wedyn i’r Synod ym mis Ebrill, beth bynnag a ddaw. Yn y cyfamser, bydd y Pwyllgor Gwaith yn fodlon derbyn sylwadau a chwestiynau gan aelodau Synod Cymru i’w bwydo i mewn i’r sgwrs efo cynrychiolyddion Wales Synod.

Ymwelwyr Taith Gyfnewid Cymru-Jamaica yn Eisteddfod 2017

Braf oedd croesawu 11 o ymwelwyr o Eglwys Fethodistaidd Jamaica i Gymru yn ystod yr haf fel rhan o Daith Gyfnewid Ieuenctid Cymru-Jamaica. Ar ôl treulio amser yn Fferm Amelia yn y de, ac yn gweithio mewn clybiau haf i blant, treuliodd y grŵp benwythnos mewn gwesyll i bobl ifanc Synod Cymru a Wales Synod yng Nghanolfan Abernant, yna ychydig o ddyddiau yn Aberystwyth cyn ddod i Ynys Môn a’r Eisteddfod Genedlaethol.

photo

Cafodd y grŵp ei croesawu ym Mhabell yr Eglwysi ar y maes gan Owain Morgan a Gruffydd Davies o Synod Cymru. Wedyn, aeth y grŵp ymlaen i dreulio ychydig o amser ym Mangor cyn iddyn nhw fynd i Lundain i ymweld â rhai llefydd hanesyddol John Wesley a’r Eglwys Fethodistaidd, cyn hedfan adref. Diolch i Dduw am daith gyfnewid sydd wedi cyfoethogi bywyd Synod Wales a Synod Cymru, ac yn arbennig bywdau’r bobl ifanc a gymerodd rhan.

Adolygu Bywyd Synod a Chylchdaith Cymru – Y Diwetharaf

Fe gofiwch y cytunwyd yng nghyfarfod y Synod yn Aberystwyth yn 2016 i gynnal adolygiad bywyd Synod a Chylchdaith Cymru o dan arweiniad y Pwyllgor Gwaith er mwyn ceisio ewyllys a galwad Duw ar ein cyfer ar gyfer y dyfodol. Yn dilyn proses o gynnal adolygiad yn ceisio barn unigolion, eglwysi ac ardaloedd yn ystod 2016-17, daeth yn amlwg yn y broses dadansoddi bod chwe phrif thema ac cael eu hamlinellu yn yr ymatebion ac mai dyma’r themâu mae Duw yn ein galw i ganolbwyntio arnynt, wrth i ni barhau i geisio ei ffordd ymlaen fel Synod/Cylchdaith Cymru. Derbyniwyd hyn yng nghyfarfod y Synod yn Wrecsam ym mis Ebrill 2017 a chytunwyd i sefydlu chwe grŵp bach i weithio ar y chwe thema er mwyn i’r grwpiau bach ddod yn ôl i gyfarfod y Synod yn 2018 efo argymhellion pellach am sut i ddatblygu bywyd y Synod/Cylchdaith o dan y themâu. Yn y Synod a chyfarfodydd eraill, mewn erthygl yn y Gwyliedydd (Mehefin-Gorffennaf 2017) ac ar wefan y Synod, gofynnwyd i’r rhai oedd â diddordeb mewn un (neu fwy) o’r themâu ac am wirfoddoli i ymuno â grŵp i gysylltu â’r Person Cyswllt priodol erbyn Gorffennaf 10fed i’w cyflwyno i Bwyllgor Polisi Gorffennaf 2017 er mwyn symud ymlaen. Penderfynodd y Pwyllgor Gwaith y dylid cael isafswm o 3-4 i bob grŵp ac y buasai’r Pwyllgor Polisi yn penderfynu ar y camau nesaf yn achos y grwpiau lle nad oedd digon o enwau.

I’ch atgoffa dyma’r grwpiau a chynullydd bob un:

Bywyd ysbrydol  (Delyth Wyn Davies)
Gwaith efo plant/teuluoedd (Jon Miller)
Iaith – dwyieithrwydd/dysgwyr (Stephen Roe)
Estyn allan i’r gymuned (Maryl Rees)
Cyfathrebu (Ffion Rowlinson)
Cydweithio (yn ecwmenaidd, Eglwys Fethodistaidd ac fel Synod/Cylchdaith) (Ian Morris)

Canlyniad y broses hon oedd mai un enw yn unig a ddaeth i law yn achos bob un o’r grwpiau hyn. A chymryd y pwynt a wnaed eisoes bod angen isafswm o 3-4 i bob grŵp golyga hyn nad oedd hi’n bosibl sefydlu yr un o’r grwpiau ar y pryd a roedd angen i’r Pwyllgor Polisi ystyried hyn yn ddifrifol yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf gan geisio ewyllys ac arweiniad Duw ynghylch y ffordd ymlaen.

Treuliodd Pwyllgor Polisi mis Gorffennaf amser yn siarad am y mater mewn grwpiau gan ystyried tri cwestiwn:

1 Sut rydych chi’n ymateb i’r hyn rydych newydd ei glywed? (teimladau, rhesymau, goblygiadau)
2 Beth ydych chi’n meddwl y mae Duw yn dweud wrthym am hyn, ac am y chwe thema?
3 Beth yw eich eich barn ar sut ddylem symud ymlaen? Beth yw’r camau nesaf?

Mewn sgwrs hir a dwfn, mynegodd aelodau’r Pwyllgor Polisi nifer o bwyntiau, yn cynnwys eu siom, eu rhwystredigaeth efo problemau cyfathrebu, eu consyrn am ddifaterwch, eu cwestiynau am ddyfodol y Synod a’r Gylchdaith ac os oes ‘na awydd i fynd ymlaen. Yn y diwedd, doedd o ddim yn bosib dod o hyd at gynnig pendant am beth i wneud nesaf. Cynigwyd i’r mater yn mynd yn ôl i gyfarfod y Pwyllgor Gwaith ym mis Medi er mwyn paratoi cynnig am ffordd ymlaen i roi o flaen y Pwyllgor Polisi nesaf ym mis Tachwedd. Cytunwyd â hyn. Boed i Dduw roi doethineb a dewrder i bawb wrth i ni ystyried dyfodol Synod a Chylchdaith Cymru.