Delyth ar y Radio

red_logo

Roedd Oedfa Radio Cymru a ddarlledwyd ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol, sef dydd Sul 11 Mai 2014, o dan ofal Delyth Wyn Davies, Swyddog Dysgu a Datblygu’r Eglwys Fethodistaidd. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Iesu, drws y defaid’. Wrth adrodd dameg corlan y defaid dywedodd Iesu, ‘Myfi yw’r drws, os daw rhywun i mewn trwof fi, caiff ei gadw’n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa.’ Yn y gwasanaeth cafwyd gyfle i archwilio nid yn unig pwy yw Iesu ond pwy ydym ni fel dilynwyr iddo. Defnyddiwyd darlleniadau o’r llithiadur ar gyfer y Sul, sef Salm 23, Ioan 10:1-10 ac Actau 2:42-47 ynghyd â gweddïau ac ymatebion i’r darlleniadau o wasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol, gweddïau Cymraeg y deunydd addoli a dysgu cydenwadol ‘Roots’ a gweddi Duw’r Gwaredwr o Lyfr Du Caerfyrddin gyda’r byrdwn:
Molaf fi Dduw, a’i drugaredd ar gynnydd.
Bugail cadarn yw Crist, ei anrhydedd ni dderfydd.