Efengylu

Datblygu Ein Galwad – Efengylu

Ym mhedwaredd flwyddyn yn y rhaglen Datblygu Ein Galwad anogir aelodau, capeli ac ardaloedd Synod Cymru i ystyried sut y gallent roi ffocws i’r thema Efengylu. O’r pedwar thema a geir yn Ein Galwad efallai efengylu yw’r un sydd yn peri ystod fwyaf eang o deimladau yn ei gylch. Gall rhai teimlo gwefr a chyffro wrth feddwl am rannu ffydd gydag eraill tra bo eraill efallai’n teimlo’n rhy ofnus hyd yn oed i feddwl amdano! Ond y gwir yw bod yr ystod eang o ymatebion i’r pwnc yn arwydd yn ei hun bod sawl ffordd o ddehongli’r gair efengylu ac efallai bod ein dehongliad ein hunain megis rhan fechan o holl ystod ystyr y gair. Yn syml, ystyr Efengylu yw rhannu’r newyddion da am Iesu Grist a’i gariad mewn gair a gweithred, hynny yw,  rhannu stori Iesu a stori Dduw ar waith yn ein bywydau, a gellir gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd fel unigolion, cynulleidfaoedd ac ardaloedd. Yr hyn sy’n amlwg yw nad un ffordd sydd o efengylu sydd i’w gael ac mai cyfuniad o nifer o ffyrdd o genhadu sydd yn dwyn pobl at Iesu. Dywedir mai’r eglwysi sydd yn efengylu’n fwyaf llwyddiannus yw’r rhai sy’n ymwneud â gweithredu yn y gymuned yn ogystal â’u rhaglenni efengylu. Mae meithrin perthynas ble amlygir gweithredoedd o gariad a gofal yn hollbwysig. Meddyliwch pa ddylanwadau fu arnoch chi fel unigolyn wrth i chi ddod i ddilyn Iesu. Pa wersi rydych chi’n eu dysgu oddi wrth hyn? Oes yna her i chi a’ch capel o’ch stori chi?

Wedi dweud hyn, mae’n dda cael atgoffa ein gilydd o’r ystod eang o gyfleoedd ar gael i ni fel capeli i roi’r thema hwn ar waith. Yn ogystal â’r ffyrdd traddodiadol o gynnal cyfarfodydd a gweithgareddau penodol ar gyfer efengylu, megis oedfaon a chyrsiau rhannu’r ffydd ynghyd â chynlluniau fel Llan Llanast ac Agor y Llyfr, mae eglwysi’n darganfod ffyrdd newydd o estyn allan at y gymuned trwy gynlluniau cymdeithasol megis Banciau Bwyd, Bugeiliaid y Stryd, gwaith gyda’r henoed, y digartref, y diwaith, pobl gyda dementia, a theuluoedd difreintiedig.

Weithiau bydd cyfleoedd mor amlwg na allwn mo’u gweld. Mae ein treftadaeth Gristnogol yn rhoi cyfle i ni agor drysau ein capeli i fwydo’r diddordeb cynyddol mewn hanes, hel achau, treftadaeth leol a ffyrdd newydd o geisio ysbrydolrwydd. Gellir agor drysau capeli ar ddyddiau penodol i ymwelwyr, creu arddangosfa, darparu gweithgaredd megis llwybr/gorsafoedd gweddi ac, wrth gwrs, cynnig paned a chroeso.

Mae ein hiaith a’n diwylliant yn agor nifer o ddrysau gwahanol i ni. Mae nifer o gapeli yn cynnal cymdeithas ddiwylliannol/llenyddol ac yn aml y daw pobl nad ydynt yn mynychu addoliad arferol. Gellir cynnal clybiau diddordeb mewn meysydd megis darllen, garddio, cerddoriaeth, cerdded, cadw’n heini, chwaraeon neu ar gyfer oedrannau neu grwpiau penodol. Un o’r prif gyfleoedd ein hoes yw gwaith gyda dysgwyr y Gymraeg ble gellir cynnig gwersi Cymraeg neu greu cyfleoedd penodol i sgwrsio ac ymarfer eu Cymraeg – mae mor syml i’w wneud!

Gyda chapeli’r Synod wedi eu lleoli naill ai mewn pentrefi bychain cefn gwlad neu mewn trefi efallai bod angen rhoi ystyriaeth i anghenion penodol o fewn cenhadaeth wledig neu drefol a gofyn sut allwn ddefnyddio ein hadnoddau mewn adeiladau a phobl i wasanaethu’r gymuned a’i hangenion. Efallai bod modd addasu’r capel er mwyn ei wneud yn aml bwrpas i fod yn fwy o ddefnydd i’r gymuned. A’r brics? Ni, yr aelodau, yw’r brics, a’n braint ni yw cael byw a bod ochr yn ochr â phobl yn eu bywydau yn rhannu ein stori ac yn gwneud y gwahaniaeth i’w stori nhw. Beth bynnag y sefyllfa a’r cyfleoedd sydd ger ein bron, yr adnodd gorau sydd gennym yw ein hunain, a’n parodrwydd i rannu ein stori ni.
Efengylu – rhestr o adnoddau defnyddiol

Ffilmiau:
Efengylu – ffilm Gymraeg am rannu ffydd (Tell show be, Yr Eglwys Fethodistaidd)
Talking Jesus –  ffilm am rannu ffydd trwy sgwrsio (www.talkingjesus.org)
Ffilmiau Cwestiwn – DVD gyda chyflwyniad 6 rhan i’r ffydd Gristnogol (Cyhoeddiadau’r Gair)
3,2,1 – Duw, Iesu a ti – ffilm yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol i bobl ifanc (beibl.net)
Platiau’n cwympo – ffilm yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol i bobl ifanc (beibl.net)

Adnoddau eraill
Cyfres adnoddau Exploring Evangelism gan gynnwys Tell Show Be Discussion Guide (Yr Eglwys Fethodistaidd)
Time to Talk of God – Arweiniad i sgwrsio fel sail i efengylu (Yr Eglwys Fethodistaidd)
Datgelu – adnoddau i helpu pobl ifanc i gyflwyno’r ffydd (UCCF)
42 – 42 Diwrnod i Fynd i’r Afael a Dilyn Iesu… ac Yna ei Basio Ymlaen (Cyhoeddiadau’r Gair)
Arwyr Ancora – app Beiblaidd i blant 7-13 oed i’w lawrlwytho am ddim (Scripture Union)
Stori Duw mewn lliw – cardiau post yn esbonio’r efengyl i blant (Scripture Union Cymru)
Adnoddau Cymraeg Y 4 Pwynt -tractiau, breichledau, crysau-T, sticeri car (the4points.com)
Llyfrynnau bugeiliol Ym meddwl amdanoch (Galar a Gwaeledd), Wele, cawsom y Meseia (Nadolig), Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw (Pasg) (Cyhoeddiadau’r Gair)
Cylchgrawn Holi, Mudiad Efengylaidd Cymru
Cristion – bydd rhifyn tymor Nadolig 2017 yn rhifyn arbennig wedi ei baratoi’n benodol ar gyfer rhannu newyddion da y Nadolig Cristnogol. Bydd modd i eglwysi brynu pecynnau i’w dosbarthu am ddim ymysg aelodau a phobl yn y gymuned fel ffordd o rannu newyddion da y Nadolig. Gellid hefyd ei ddefnyddio i wahodd pobl i ymuno yn eich Gwasanaethau Nadolig.

Cyrsiau
Talking of God – cwrs 4 sesiwn ar rannu ffydd (Yr Eglwys Fethodistaidd)
Cwrs Alffa (Cyhoeddiadau’r Gair)
Darganfod Cristnogaeth (Gwasg Bryntirion)
Cwestiwn –  cyfres o ffilmiau a llyfryn trafod  (Cyhoeddiadau’r Gair)
Torri Syched – cyfres o ffilmiau a llyfryn trafod (Cyhoeddiadau’r Gair)

Ceir adran gyfan ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd yn cynnwys adnoddau, hanesion pobl a deunydd diwinyddol:
http://www.methodist.org.uk/deepening-discipleship/evangelism

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Delyth Wyn Davies, Swyddog Dysgu a Datblygu, daviesd@methodistchurch.org.uk