Thema Bywyd Ysbrydol 2018-19

Thema Bywyd Ysbrydol 2018-19

cropped-Anglesey-Cross-2.png

Dros y pedair blynedd ddiwethaf bu eglwysi ac ardaloedd Synod Cymru yn dilyn rhaglen Datblygu ein Galwad gan ganolbwyntio ar un o’r pedwar prif thema yn eu tro. Yn dilyn adolygiad o’r rhaglen hon yn ystod cyfarfod Synod Cymru yn Ebrill daethpwyd i’r casgliad mai da oedd dilyn rhaglen o’r fath a phenderfynwyd cynnal rhaglen newydd yn cychwyn ym Medi 2018 gan ganolbwyntio ar y chwe phrif thema a gododd yn yr adolygiad ar fywyd a gwaith Synod a Chylchdaith Cymru gan ddechrau gyda’r thema Bywyd Ysbrydol.

 

Yng nghyfarfod y Synod cafwyd adroddiad gan grŵp a fu’n edrych i mewn i’r thema hwn gydag argymhellion am sut i ddatblygu bywyd y Synod/Cylchdaith o dan y thema Bywyd Ysbrydol. Ceir isod rhestr o awgrymiadau a syniadau am adnoddau defnyddiol i helpu eglwysi a grwpiau i ddatblygu eu bywyd ysbrydol o dan chwe blaenoriaeth:

 

  • Beth yw bywyd ysbrydol?

Anogir eglwysi ac ardaloedd i ystyried a thrafod beth yw bywyd ysbrydol ac i bobl fyfyrio a gweddïo am eu profiad o Dduw. Ystyriwch bwysigrwydd diolchgarwch a rhyfeddod bywyd pob dydd a bod Duw yno 24/7. Meddyliwch am y syniad o ddisgwyl am Dduw a’r Ysbryd Glân yn ein profiad o ddydd i ddydd. Anogir myfyrdod/gweddi bersonol ar ddechrau a diwedd y dydd.

 

Adnoddau:

Ar gyfer myfyrdod dyddiol personol A Word in Timewww.methodist.org.uk/our-faith/the-bible/a-word-in-time

The Methodist Prayer Handbook http://www.methodist.org.uk/our-faith/prayer/methodist-prayer-handbook

Gair y Dydd, gol. Pryderi Llwyd Jones, adnodd defosiwn dyddiol Cymraeg, Gwasg y Bwthyn

Blwyddyn gyda Iesu, Selwyn Hughes, addas. Meirion Morris

Agor Y Gair Gyda Mari, 26 darlleniad a myfyrdod yn seiliedig ar daith Mari Jones a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw, Christine Daniel, Cymdeithas y Beibl

Adnoddau cyffredinol www.methodist.org.uk/our-faith  – llawer o wybodaeth ac adnoddau o dan y penawdau Life and faith, prayer, the Bible, worship, reflecting on faith

 

  • Pwysigrwydd darllen y Beibl a gweddïo gyda’n gilydd

Grŵp astudiaeth Feiblaidd rheolaidd

Cyfarfod gweddi reolaidd

Cynnal astudiaeth yn lle un oedfa’r mis

Grwpiau tai

Cynnal digwyddiadau gweddi megis gweddi 24-7, gorsafoedd gweddi, labrinth a theithiau cerdded gweddi

 

Adnoddau:

Cwrs Y Ffordd, Undeb yr Annibynwyr www.annibynwyr.org/y-ffordd-3

Cwrs Grawys Exploring spiritual practices gydag adnoddau i’w lawrlwytho o wefan yr Eglwys Fethodistaidd www.methodist.org.uk/our-faith/worship/lent-and-easter/exploring-spiritual-practices

50 days to let your life speak – sesiynau yn arwain at y Pasg i’w lawrlwytho http://www.methodist.org.uk/our-faith/worship/lent-and-easter/lent-and-easter-resources/50-days-to-let-your-life-speak

Great 50 day following Jesus llyfryn defosiwn dyddiol/adnodd grŵp bach ar gyfer Pasg, Esgyniad a Phentecost

 

  • Ffordd o fyw/Disgyblaeth Gristnogol

Deled dy deyrnas / Thy Kingdom come www.methodist.org.uk/our-faith/prayer/thy-kingdom-come  mudiad gweddi gyda phwyslais ar weddi rhwng yr Esgyniad a Phentecost Deunydd gweddi ar gyfer teuluoedd a’r llyfryn Naw Diwrnod o Weddi Disgwyl mewn Rhyfeddod.

Dilyn cwrs Holy Habits, Andrew Roberts, yn seiliedig ar y deg arfer a welwyd yn yr Eglwys Fore (Actau 2.42-47)

Meithrin Arweinyddion newydd o fewn yr eglwys

Cynnal pererindod /encil

 

Adnoddau:

Llyfrynnau Holy Habits, cyhoeddwyr BRF

Clonc a sgwrs (Table Talk yn Gymraeg) – gêm sgwrsio sy’n creu cyfleoedd i archwilio rhai o gwestiynau mawr bywyd

Emaus: Ffordd y Ffydd – Tyfu fel Cristion – cynllun hyfforddi cydenwadol i groesawu pobl i’r ffydd Gristnogol

 

  • Teimlad o berthyn

Adfer/dechrau’r syniad o ‘class’ a datblygu arweinwyr ‘class’, cynullydd bugeiliol. Y manteision fyddai disgyblaeth Gristnogol, ymdeimlad o berthyn, gofal bugeiliol, parhad traddodiad Methodistaidd.

Cymdeithas neu Gymdeithas Lenyddol

Creu cyfleoedd i gymdeithasu, e.e. paned wythnosol, clwb gwau (neu ddiddordeb arall) cinio cymunedol, clwb darllen, dathliadau arbennig, te parti, trip, taith gerdded, picnic, barbeciw, pryd bwyd, cyngerdd, twmpath, stondinau, ac arwerthiant.

 

Adnoddau:

Wrth fy enw

Y Gwyliedydd

The Methodist Prayer Handbook

‘Encircled with care’ – cynllun yr Eglwys Fethodistaidd ar gyfer Ymwelwyr Bugeiliol

 

  • Creu brwdfrydedd/oedfaon na ellir eu colli

Disgwyl yr Ysbryd Glân. Llawenhau. Ymdeimlad o Dduw.

Defnyddio’r Llithiadur i sicrhau sylw a phwyslais ar y gwyliau Cristnogol.

Trwytho oedfa mewn gweddi:

Annog aelodau’r gynulleidfa i weddïo cyn dod i oedfa

Argymell gweddi gan stiward/blaenor cyn yr oedfa

Annog pregethwyr, arweinyddion addoli i weddïo ar ddechrau oedfa gan fynegi disgwyliad o bresenoldeb Duw – galwad i addoli, gweddi agoriadol neu ddefnyddio tawelwch

 

Adnoddau:

ROOTS Cynllun dysgu ac addoli ar gyfer pob oed gyda ffocws bob wythnos ar un o ddarlleniadau’r llithiadur yn cynnwys paratoi at bregethu, gwasanaeth pob oed, ysgol Sul ac astudiaeth Feiblaidd. Ceir amrywiaeth o weddïau Cymraeg ar gyfer adegau gwahanol mewn addoliad a thaflen i blant yn Gymraeg.

Ei Orsedd Rasol Ef, casgliad o weddïau gan y Pregethwr Lleol John Birch, addas. Dewi Myrddin Hughes, Cyhoeddiadau’r Gair

Syniadau i eglwysi ar wefan www.beibl.net

 

  • Y gymuned / anghenion lleol

Gweld ein hunain fel rhan o’r gymuned ehangach a phwysigrwydd y ffordd byddwn yn ymddwyn. Bod yn ymwybodol o bethau o’n cwmpas, bod yn effro i angen pobl o’n cwmpas.

Cymryd y cyfle i adeiladu perthynas efo pobl y down ar eu traws bob dydd.

‘Ni ydi’r Beibl y mae pobl y tu allan i’r eglwys yn ei ddarllen’.

Cefnogi Banc Bwyd

Agor y Llyfr

Bugeiliaid y stryd

Mynd i gartrefi gofal – cynnig y cyfle i addoli i rai tu allan i’r eglwys

Gweithgaredd mewn caffi neu dafarn

Cefnogi achosion da lleol

 

Adnoddau:

Gellir prynu llyfrynau pwrpasol ar gyfer ymweliadau bugeiliol ar achlysuron arbennig gan Gyhoeddiadau’r Gair:

Gair o Gysur mewn Gofid a Galar

Gair o Gysur mewn Gofid a Gwaeledd

Wele, cawsom y Meseia – Nadolig

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw – Pasg

O llawenhawn! Daeth Crist i’n plith – cyfres o adnoddau cenhadol ar gyfer y Nadolig