Y SleepOver Mawr

Big SleepOver Saturday icebreaker 4

Daeth deunaw o bobl ifanc ynghyd  i wersylla dros nos yn Ebeneser Caernarfon ddechrau Chwefror fel rhan o’r SleepOver Mawr, cynllun cyfundebol i gynnal gweithgaredd lleol ar gyfer pobl ifanc. Roedd y criw yn cynnwys pobl ifanc o Wrecsam, Bwcle, Porthaethwy a Chwilog, ynghyd ag arweinydd ion ifanc o Gylchdaith Bwcle. Braint hefyd oedd cael cwmni Megan Thomas, Llywydd Ieuenctid yr Eglwys.

Big SleepOver tour Diolch Bobby

Cafwyd rhaglen amrywiol o weithgareddau ddydd Sadwrn gan gynnwys taith dywys o amgylch Caernarfon, sesiynau gemau, a sesiwn ar wyrthiau.  Arweiniodd Megan sesiwn ar le pobl ifanc yn yr eglwys a phynciau ar gyfer y gynhadledd plant ac ieuenctid 3Generate a gynhelir yn Nhachwedd ac fe lwyddwyd i gynnal trafodaeth tair ffordd dros y we gyda’r ddau grŵp arall yn cynnal y SleepOver Mawr yng Nghymru, y naill yn Llanelli a’r llall yng Nghaerdydd. Cafwyd hefyd sesiwn gwneud bathodynau dan arweiniad Angela Roe ac epilog dan arweiniad Trish, Abby a Vikki ac yna ffilm cyn noswylio.

Big SleepOver craft 2

Fore Sul, braf oedd cael ymuno â chynulleidfa Ebeneser mewn gwasanaeth dwyieithog dan arweiniad Diacon Stephen Roe gyda’r bobl ifanc yn cymryd rhan ac yna cael sgwrsio a dod i adnabod ein gilydd yn well dros baned wedi’r oedfa.

Big SleepOver Service 2

Diolch i bawb a fu’n helpu i wneud y penwythnos yn bosibl, i aelodau Capel Ebeneser am eu croeso cynnes ac i’r rhai fu’n paratoi’r prydau bwyd  neu’n arwain sesiynau.  Cafwyd llawer o hwyl a chyfle i ddatblygu cyfeillgarwch a, coeliwch neu beidio, cawsom rhywfaint o gwsg!

Big SleepOver conga 3