Y Gynhadledd Fethodistaidd 2016

Cafodd y Gynhadledd Fethodistaidd ei chynnal yn Methodist Central Hall Westminster yn Llundain eleni rhwng dydd Sadwrn 2ail  a dydd Iau 7fed Gorffennaf.

Cymru reps 2016

Ymunodd pump o gynrychiolwyr o Synod Cymru, gan gynnwys y Cadeirydd, â channoedd o bobl eraill i weddïo, addoli, trafod a phenderfynu am fywyd ein henwad.

2016-SR

Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar www.methodistconference.org.uk

 

Synod 2016

Yn Aberystwyth cynhaliwyd y Synod eleni ar 23 Ebrill. Roedd croeso cynnes yn aros y cynrychiolwyr yno, yn cynnwys ein siaradwr gwadd, y Parchedig Gareth Powell, Ysgrifenydd y Gynhadledd Fethodistaidd.

Ymhlith penderfyniadau eraill, cytunodd y Synod y dylid symud at drydydd thema ar gyfer ein prosiect “Datblygu Ein Galwad” ar gyfer 2016-17, sef Gwasanaethu. Hefyd, cytunodd y Synod wneud adolygiad o’n  bywyd a chenhadaeth fel Synod a Chylchdaith Cymru yn ystod y flwyddyn gyfundebol sydd i ddod.

Diolch yn fawr i gyfeillion Ceredigion am yr holl baratoadau ar gyfer y Synod, ac i bawb am eu gwaith a chyfraniadau mor barod.

001

Ymweliad Llywywdd ac Is-Lywydd y Gynhadledd Fethodistaidd

139-web

(O’r chwith: Pch Dr Stephen Wigley, Cadeirydd Wales Synod; Dr Jill Barber; Pch Sue Lawler, Welshpool and Bro Hafren Circuit; Pch Steve Wild)

Braint a bendith oedd croesawu’r Parchedig Steve Wild a Dr Jill Barber, Llywydd ac Is-lywydd y Gynhadledd Fethodistaidd 2015-16, i Synod Cymru a Wales Synod rhwng dydd Iau 17 a dydd Sul 20 Mawrth 2016. Cyraeddasant yr Amwythig ar fore Iau. Ar ôl treulio amser efo aelodau’r ddwy Synod mewn cyfarfod Y Cyngor, aeth Parch Steve Wild ymlaen i Dde Cymru efo’r Parch Dr Stephen Wigley, Cadeirydd Wales Synod.

129-web

Treuliodd Dr Jill Barber y prynhawn yn ymweld â Chwm Tanat, Powys, efo Cadeirydd Synod Cymro. Cafodd Jill groeso cynnes, te a sgwrs yng Nghapel Tabernacl, Llanfyllin, cyn mynd ymlaen i gael ei swyno gan harddwch Pennant Melangell. Gorffennwyd y prynhawn efo ymweliad â Chapel Seion, Llanrhaeadr YM, a chroeso cynnes, te a sgwrs unwaith eto gan aelodau’r capel yno. Mawr ddiolch i bawb.

132-web

Prynhawn dydd Gwener, tra roedd yr Is-lywydd yn ymweld ag Aberystwyth (lle bu ei gŵr, Peter, yn weinidog, rhyw ugain mlynedd yn ôl), ymunodd y Llywydd ag aelodau Synod Cymru i ymweld â Byd Mary Jones ger Y Bala. Cafodd y ganolfan, sy’n dweud hanes Mary Jones a’i Beibl, argraff fawr ar Steve, ac roedd o wrth ei fodd yn derbyn copi o beibl.net, y cyfieithiad newydd, gan y Synod fel rhodd. Cyd-digwyddiad yn llwyr oedd ymweliad Beibl Mary Jones ei hun â’r Bala ar yr un un pryd, felly cafodd pawb gyfle i weld y Beibl ym Manc Barclays yn y dref ddiwedd y prynhawn.

133-web

Ar ôl pryd o fwyd ym mans y Parch Sue Lawler (Synod Cymru gynt; erbyn hyn yn Arolygydd Welshpool and Bro Hafren Circuit) ar nos Wener, roedd y Parch Steve Wild a Dr Jill Barber efo’i gilydd ar fore dydd Sadwrn yn St Paul, Abergele. Thema’r cyfarfod oedd eu thema nhw eleni, sef “Treftadaeth a Chenhadaeth”. Yn yr hwyr, ymunodd y Llywydd ag aelodau Buckley and Deeside Circuit am de, cyn treulio’r nos efo’r Parch Phil a Mrs Catherine Barnett. Ar fore Sul, pregethodd y Parch Steve Wild yn Eglwys St John, Llandudno ym mhresenoldeb sawl aelod o Synod Cymru, cyn hedfan i Ynys Manaw ar gyfer yr Wythnos Fawr. Cyfrifoldeb yr Is-lywydd ar ddydd Sul oedd arwain gwasanaeth i gofio am wrthwynebwyr cydwybodol yn Englesea Brook, amgueddfa’r Eglwys Fethodistaidd yn Swydd Stafford, ble mae hi’n rheolwraig. Mae’n flwyddyn prysur iawn i’r ddau ohonyn nhw, felly dymunwn pob bendith i Steve a Jill wrth iddyn nhw deithio ymlaen yn enw’r Cyfundeb a’n Harglwydd.

 

 

 

Ymateb Cymorth Cristnogol Cymru i’r Argyfwng Ffoaduriaid

Argyfwng Ffoaduriaid Ewrop
Canolbwyntio ar yr Angen, nid y Niferoedd

Mae’r cyfryngau yn ddiweddar wedi bod yn llawn storiâu o ffoaduriaid yn cyrraedd Ewrop, gyda’r wasg yn canolbwyntio’n bennaf ar y cynnydd yn eu niferoedd, yn hytrach na’r gwrthdaro, anghyfiawnder a gormes y meant yn dianc rhagddo. Mewn gwirionedd, mae ymateb nifer ym Mhrydain, ac mewn rhannau eraill o Ewrop wedi bod yn llai na chydymdeimladol, ac mae’r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio’r bobl sy’n ceisio mynediad i Ewrop yn rhy aml wedi bod yn druenus; yn bychanu ac yn di-ddynoli.

Bob blwyddyn, yn fyd-eang, caiff miliynau eu gorfodi i ffoi eu cartrefi yn sgìl trais, gwrthdaro neu argyfwng. Mae’r mwyafrif yn aros fel ffoaduriaid o fewn eu gwledydd eu hun, ond bydd eraill yn gorfod ffoi dros ffiniau rhyngwladol i ganfod diogelwch. Mae’r mwyafrif o’r rhain fodd bynnag yn aros yn y byd sy’n datblygu, yn cael eu cynnal gan rai o wledydd tlotaf y byd.

Nid yw’r sefyllfa bresennol yn phenomenon newydd – sefydlwyd Cymorth Cristnogol 70 mlynedd yn ôl i helpu ffoaduriaid a’r digolledi yn Ewrop yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Heddiw rydym yn cefnogi’r sawl a effeithir gan ryfel a thrais mewn nifer o wledydd gan gynnwys Syria, Iraq, Afghanistan, De Sudan, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a Colombia, gan gynnig cymorth ymarferol drwy fudiadau lleol wedi eu gwreiddio yn eu cymunedau.

Yn Ewrop, gweithiwn gyda’n partneriaid yn y Gynghrair ACT i gefnogi gweithredu ymarferol a gwleidyddol i gynorthwyo’r rhai sy’n ffoi, ac i ymateb i’r materion hirdymor. Mae’r gynghrair ACT yn glymblaid o 145 o eglwysi sy’n cyd-weithio ar draws 140 gwlad i greu newid positif a chynaliadwy i fywydau’r tlawd a’r di-bwer, dim ots beth eu cred, rhyw, hil na gwleidyddiaeth. Fel rhan o’r Gynghrair, mae Cymorth Cristnogol yn galw ar bobl:

i fod yn groesawgar “i’r dieithriaid” ac i agor cysegrau addoli i fod yn ofod i drafod materion mudo
i barhau i wrando ar leisiau mudwyr, ymofynwyr noddfa, pobl ddi-wlad a ffoaduriaid, mewn ymgais i ymateb yn addas
i barhau i geisio deall dioddefaint y rhai mewn gwewyr, ac i weddïo gyda hwy, ac amdanynt

I Eglwysi, mudiadau ffydd, a mudiadau cymdeithas sifil yn y gwledydd ar ddechreuad, canol, a diwedd taith ffoaduriaid, i drafod a rhannu profiadau, i oleuo ymateb ei gilydd.

i ddylanwadu gwledydd y byd i gytuno a dilyn cyfreithiau hawliau dynol sy’n amddiffyn hawliau mudwyr, ffoaduriaid, a’u teuluoedd, ac i wledydd i ddilyn eu goblygiadau i gynnig cymorth ac amddiffynfa.

Medrwch hefyd gyfrannu drwy Cymorth Cristnogol i gefnogi gwaith ein partneriaid sydd wrthi yn darparu cymorth i ffoaduriaid yn Ewrop heddiw. Gweler ein gwefan – christianaid.org.uk/emergencies/areas-of-concern/refugee-crisis.aspx

Yr Eisteddfod Genedlaethol 2015

Cross

Roedd pabell Cytûn (Yr Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) dan ei sang yn aml yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ar ddechrau mis Awst eleni. Mae’r babell yn cael ei gwerthfawrogi fel lle ar faes yr Eisteddfod i gael paned a chyfle i eistedd i lawr, i wrando ar sgyrsiau ysbrydoledig ac i gymryd amser i addoli a myfyrio.

General view

Mae’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr o’r enwadau ac eglwysi lleol, gan gynnwys nifer o gynrychiolyddion o Synod Cymru, a oedd yn barod i roi croeso i ymwelwyr a ddaeth i’r babell ac i stondin y Synod. Diolch iddyn nhw bob un am eu cymorth, ac yn arbennig i Delyth Wyn Davies, ein Swyddog Dysgu a Datblygu, am baratoi’r stondin.

Delyth

Pererindod Cymdeithas Hanes Synod Cymru 2015

I Eglwysbach, Dyffryn Conwy,  lle magwyd un o pregethwyr mwyaf Cymru erioed, y Parchedig John Evans (1840-1897), yr aeth pererindod Cymdeithas Hanes Synod Cymru ar ddydd Sadwrn 16 Mai 2015.

St MartinDechreuwyd yn eglwys y plwyf, Eglwys Martin Sant, efo caneuon gan blant ysgol y pentre. House

Wedyn, cyfle i weld cartref John Evans, cyn ymgynnull yn nghapel Ebeneser, lleoliad pulpud coffa John Evans, am anerchiad gan y Ddr Telfryn Pritchard. pulpit

Cafodd pawb diwrnod bendithiol a diddorol. Diolch i Robin Jones ac aelodau Capel Ebeneser am y trefniadau a’r croeso.

Synod 2015

013

Cynhaliwyd cyfarfod Synod Cymru 2015 yng Nghapel Bathafarn, Rhuthun, ar ddydd Sadwrn 25ain Ebrill. Cafodd aelodau’r Synod groeso cynnes gan Mrs Elizabeth Jones, Arweinydd Ardal Bathafarn, a thîm o aelodau ffyddlon yr Ardal. Arweiniodd Elizabeth y defosiwn agoriadol ar thema ‘cariad’.

Yn dilyn cadarnhau ein cynrychiolwyr i’r Gynhadledd Fethodistaidd eleni a phenodi rhai ar gyfer 2016, cytunodd y Synod i barhau â phroses “Datblygu Ein Galwad”, a ddechreuodd drwy benderfyniad y Synod y llynedd. Yng ngoleuni’r gwaith da sydd wedi cychwyn o dan thema “Dysgu a Gofalu” eleni, y thema ar gyfer 2015-16 fydd “Addoli”.

Wedyn, derbyniwyd adroddiadau o feysydd amrywiol bywyd y Synod, gan gynnwys  adroddiadau ecwmenaidd, Polisi a Chyllid, yr Ymddiriedolwyr, diogelu, eiddo, Gweithredu Dros Blant a Chartrefi’r Henoed, cenhadaeth, Merched Methodistaidd ym Mhrydain a’r Gwyliedydd. Ond uchafbwynt y bore oedd cyflwyniad Megan Thomas, Llywydd Ieuenctid yr Eglwys Fethodistaidd eleni. Yn wreiddiol o Geri ym Mhowys, dywedodd Megan ychydig wrth y Synod amdani ei hun ac am ei chariad tuag at Dduw, yr Eglwys Fethodistaidd a gwaith ieuenctid. Dangosodd ffilm am “3Generate”, digwyddiad cyfundebol yr ieuenctid, a siaradodd am ei gobeithion a’i gweledigaeth i blant a phobl ifanc, yn arbennig i’r rhai sydd efallai ar eu pennau eu hunain yn eu capeli, fel hi ei hun yn ei dyddiau cynnar. Roedd cyflwyniad Megan yn llawn egni a hwyl, ac yn ysbrydoliaeth i bawb a oedd yn gwrando.

014

Yn y prynhawn, ar ôl cinio blasus wedi’i baratoi gan ferched Ardal Bathafarn, cynhaliwyd cyfarfod agored gyda’r Dr Daleep Mukarji, cyn-Is Lywydd y Gynhadledd Fethodistaidd a chyn-Gyfarwyddwr Cymorth Cristnogol. Yn wreiddiol o India, siaradodd Dr Mukarji, gan dynnu ar ei brofiad eang o wahaniaethau diwylliannol ac ieithyddol, am “Synod Cymru – Cenhadaeth a Dyfodol”. Roedd ei anerchiad yn her i ni i barchu ein gwahaniaethau, i rannu â’n gilydd ac i gymryd risgiau er mwyn ein ffydd. Unwaith eto, roedd ei sgwrs yn ysbrydoliaeth i’r rhai a oedd yn bresennol.

018

Diolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y dydd. Dyddiad y synod nesaf yw 23ain Ebrill 2016, yn Aberystwyth.

Taith Cerdded Mary Jones

Ar Ebrill 17-18, aeth nifer o Gadeiryddion yr Eglwys Fethodistaidd a rhai o’u
ffrindiau ar daith gerdded, gan ddilyn ôl traed Mary Jones o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala.
Aethon nhw â rhan o’r Beibl mewn llawysgrifen gyda nhw ar eu taith, sef y rhan a ysgrifennwyd yn Gymraeg, gan bobl drwy’r Cyfundeb i gyd, yn ôl yn 2011.

Mary Jines and Cader 814

Dyma’r cerddwyr a ddechrau eu taith. O’r chwith: Parchg Ann Brown (Beds., Essex & Herts.), Parchg Jennie Hurd (Synod Cymru), Parchg Stephen Wigley (Wales Synod), Parchg John Howard (Wolverhampton & Shrewsbury), Parchg Michaela Youngson (Llundain), Parchg Peter Barber (Chester & Stoke), Dcn Lorraine Brown (Swyddog Datblygu Gwledig Parc y Peak), Parchg Ruth Gee (Darlington), Parchg Roger Walton (West Yorkshire), Parchg Leo Osborn (Newcastle).