Ymweliad y Casgliad Fethodistiaid o Gelfyddyd Gyfoes â Wrecsam

Nefoedd-a-Daear

Wedi cryn edrych ymlaen a pharatoi daeth diwrnod mawr yr Agoriad Cyhoeddus i’r arddangosfa Nefoedd a Daear yn Wrecsam. Mae’r arddangosfa’n cynnwys celfyddydweithiau o’r Casgliad Fethodistiaid o Gelfyddyd Gyfoes, sydd wedi ei ddisgrifio fel ‘y casgliad enwadol gorau o gelfyddyd gyfoes y tu allan i’r Fatican’ ac mae wedi ei lleoli ar ddau safle, Oriel Sycharth Prifysgol Glyndŵr a’r Eglwys Fethodistaidd yng nghanol y dref. Mae’n cynnwys dros ddeugain o weithiau cyfoes ar themâu Beiblaidd neu grefyddol, pob un wedi ei osod yn bwrpasol yn ei le fel sbardun i’r meddwl ac i drafodaeth.

Roedd Oriel Sycharth dan ei sang ar noson yr agoriad ar 19 Ionawr. Cafwyd rhaglen amrywiol gan gynnwys canu corawl ac anerchiadau gan gynrychiolwyr y partneriaid a fu’n ynghlwm wrth drefniadau’r arddangosfa ynghyd â gwesteion. Yn eu plith yr oedd Mel Gooding, beirniad celf sy’n briod â merch Ceri Richards, arlunydd Y Swper yn Emaus a welir yn holl gyhoeddusrwydd yr arddangosfa, ac er iddo gyfaddef ei fod yn anffyddiwr, llwyddodd i gyfleu naws ysbrydol y darluniau y bu’n cyfeirio atynt – bron na chawsom bregeth ganddo!

Yn ddiweddarach yn yr Eglwys, rhannodd Sarah Middleton, Ymddiriedolwraig y Casgliad, hanes gwreiddiau’r Casgliad yng Nghymru ynghyd â’r llu o gysylltiadau eraill â Chymru wrth lansio’r llyfryn dwyieithog ‘Y Casgliad Methodistaidd o Gelfyddyd Gyfoes yng Nghymru’ a chyflwynwyd copi o’r llyfryn i’r Parch Jennie Hurd ar ran Synod Cymru a Wales Synod.

Taith dywys Casgliad Celf Wrecsam 2

Wythnos yn ddiweddarach cynhaliwyd taith dywys Cymraeg o amgylch yr arddangosfa dan arweiniad Andrew Parry, Pennaeth y Gymraeg a Materion Cymreig, Prifysgol Glyndŵr. Roedd ei wybodaeth o’r gweithiau yn gynhwysfawr a hynod ddiddorol a llwyddodd i dynnu’r ymwelwyr i mewn i fyd y lluniau mewn ffordd real. Nid oedd hyn fawr o syndod gan yr oedd hefyd wedi llwyddo i wneud hyn ar daith dywys trwy gyfrwng y radio ar raglen Dewi Llwyd y bore blaenorol!

Llan Llanast gweithiau'n sychu

Ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror cynhaliwyd Llan Llanast dwyieithog yn seiliedig ar rai o’r lluniau yn yr Eglwys. Trwy’r digwyddiad hwn cyflwynwyd yr arddangosfa i gynulleidfa newydd yn cynnwys pobl o bob oed a chefndir. Arweiniwyd y prynhawn gan Luke Curran a Delyth Wyn Davies. Roedd chwe phrif weithgaredd i alluogi pob i ymateb yn greadigol i’r lluniau wedi eu gosod allan ar fyrddau ac roedd pawb yn rhydd i fynd at unrhyw fwrdd i fwynhau creu rhywbeth ac i sgwrsio ac yna symud at weithgareddau eraill. Cafwyd ystod eang o brofiadau gyda chyfleoedd i fodelu, paentio a chreu colag gan adlewyrchu arddulliau yn ogystal â thestunau’r lluniau. Dilynwyd hyn gydag amser cylch i bawb cael cyfle i rannu gyda’r gweddill beth fuont yn ei wneud ynghyd â’u teimladau. Yna cafodd pawb greu ‘person’ mewn paratoad at yr Addoliad. Yn yr Addoliad yn seiliedig ar y llun ‘Y Pum Mil’, adroddodd Luke stori’r bwydo pum mil ar ddull Chwarae yng Nghwmni Duw (Godly Play) gyda phawb yn cyfrannu eu ‘person’ fel cymeriad yn y dorf. Daeth y Llan Llanast i ben yn y ffordd arferol o gael pryd bwyd gyda’n gilydd gan barhau â thema’r Addoliad gyda bara physgod!

Cyfarfod Grawys

Daeth nifer o bobl yn cynrychioli eglwysi o wahanol enwadau ynghyd i’r cyfarfod Cymraeg yng nghyfres y Grawys ‘Camau’r Daith’. Cafwyd noson fendithiol dan arweiniad Cadeirydd y Synod Parch Jennie Hurd ar y thema dicter gan ddechrau gyda’n profiad ein hunain o’r hyn sy’n ein gwneud yn ddig cyn ystyried dicter Iesu yn hanes Glanhau’r Deml. Cawsom gyfle i  archwilio a thrafod dicter yn y lluniau yn yr eglwys cyn symud ymlaen i ganolbwyntio ar un llun, sef llun Clive Hicks-Jenkins yn portreadu hanes y wraig oedd wedi ei dal mewn godineb. Cawsom ein herio i ystyried pwy yn wir oedd yn cael ei farnu yn y darlun a ble rydym ni yn y llun.

Taith dywys Casgliad Celf Wrecsam 9

Ychwanegwyd taith dywys Cymraeg arall dan arweiniad Andrew Parry i’r arlwy ar nos Fawrth 17 Mawrth ar gais rhai oedd wedi methu dod i’r daith gyntaf. Gwerthfawrogir cyfraniad Andrew i’r digwyddiadau Cymraeg a’i arbenigedd yn y celfyddydau.

Gweithdy Geiriau Celfyddyd 1

Y digwyddiad Cymraeg olaf yn y rhaglen oedd gweithdy ‘Geiriau Celfyddyd: Celfyddyd Geiriau’ yng nghwmni Mererid Hopwood ar brynhawn Sadwrn 21 Mawrth. Cawsom bnawn difyr iawn yn yr Oriel yng nghwmni Mererid wrth iddi rannu ei brwdfrydedd dros farddoniaeth mewn ymateb i gelf a’n rhoi ni ar ben ffordd wrth ddechrau ysgrifennu. Dangosodd ddarlun ‘Tirlun gyda Chwymp Icarus’ gan Pieter Bruegel i ni ac adrodd cerdd W H Auden ‘Musée des Beaux Arts’ gyda’i ymateb iddo. Gofynnwyd i bawb ddewis llun yn yr arddangosfa sydd wedi tynnu ein sylw a bu Andrew Parry’n esbonio rhywfaint o gefndir y lluniau hynny. Rhannodd Mererid rhai awgrymiadau am ysgrifennu barddoniaeth a buom yn edrych ychydig ar acennu mewn cynghanedd. Yna gofynnwyd i ni ysgrifennu ychydig o linellau mewn ymateb i un llun. Cafwyd cyfle i ddarllen ein gwaith o flaen pawb a derbyn awgrymiadau pellach gan Mererid ar gyfer gwella’n gwaith. Diolchodd Jennie Hurd i Mererid am ei harweiniad ac am brynhawn difyr ac ysbrydoledig.

Gweithdy Geiriau Celfyddyd 3

Daw’r arddangosfa i ben ar 26 Mawrth ond y gobaith yw y bydd yr ymweliad hwn wedi symbylu eglwysi i drefnu gweithgareddau sy’n defnyddio’r celfyddydau i estyn allan i’r gymuned ac y bydd rhai’n ystyried estyn gwahoddiad i’r Casgliad gael ei arddangos o fewn  eu hardal.

Y SleepOver Mawr

Big SleepOver Saturday icebreaker 4

Daeth deunaw o bobl ifanc ynghyd  i wersylla dros nos yn Ebeneser Caernarfon ddechrau Chwefror fel rhan o’r SleepOver Mawr, cynllun cyfundebol i gynnal gweithgaredd lleol ar gyfer pobl ifanc. Roedd y criw yn cynnwys pobl ifanc o Wrecsam, Bwcle, Porthaethwy a Chwilog, ynghyd ag arweinydd ion ifanc o Gylchdaith Bwcle. Braint hefyd oedd cael cwmni Megan Thomas, Llywydd Ieuenctid yr Eglwys.

Big SleepOver tour Diolch Bobby

Cafwyd rhaglen amrywiol o weithgareddau ddydd Sadwrn gan gynnwys taith dywys o amgylch Caernarfon, sesiynau gemau, a sesiwn ar wyrthiau.  Arweiniodd Megan sesiwn ar le pobl ifanc yn yr eglwys a phynciau ar gyfer y gynhadledd plant ac ieuenctid 3Generate a gynhelir yn Nhachwedd ac fe lwyddwyd i gynnal trafodaeth tair ffordd dros y we gyda’r ddau grŵp arall yn cynnal y SleepOver Mawr yng Nghymru, y naill yn Llanelli a’r llall yng Nghaerdydd. Cafwyd hefyd sesiwn gwneud bathodynau dan arweiniad Angela Roe ac epilog dan arweiniad Trish, Abby a Vikki ac yna ffilm cyn noswylio.

Big SleepOver craft 2

Fore Sul, braf oedd cael ymuno â chynulleidfa Ebeneser mewn gwasanaeth dwyieithog dan arweiniad Diacon Stephen Roe gyda’r bobl ifanc yn cymryd rhan ac yna cael sgwrsio a dod i adnabod ein gilydd yn well dros baned wedi’r oedfa.

Big SleepOver Service 2

Diolch i bawb a fu’n helpu i wneud y penwythnos yn bosibl, i aelodau Capel Ebeneser am eu croeso cynnes ac i’r rhai fu’n paratoi’r prydau bwyd  neu’n arwain sesiynau.  Cafwyd llawer o hwyl a chyfle i ddatblygu cyfeillgarwch a, coeliwch neu beidio, cawsom rhywfaint o gwsg!

Big SleepOver conga 3

 

Yr Eisteddfod Genedlaethol 2014

013

Roedd pabell Cytûn (Yr Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) dan ei sang yn aml yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ar ddechrau mis Awst eleni. Mae’r babell yn cael ei gwerthfawrogi fel lle ar faes yr Eisteddfod i gael paned a chyfle i eistedd i lawr, i wrando ar sgyrsiau ysbrydoledig ac i gymryd amser i addoli a myfyrio. Mae’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr o’r enwadau ac eglwysi lleol, gan gynnwys nifer o gynrychiolyddion o Synod Cymru, a oedd yn barod i roi croeso i ymwelwyr a ddaeth i’r babell ac i stondin y Synod. Diolch iddyn nhw bob un am eu cymorth, ac yn arbennig i Delyth Wyn Davies, ein Swyddog Dysgu a Datblygu, am baratoi’r stondin.

014

Sioe Frenhinol Cymru 2014

005

Bu’r Parchedig Ddr Ian Morris, Arweinydd Ardal Morgannwg a Dirprwy Gadeirydd Synod Cymru, yn brysur iawn yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd rhwng 21 a 24 Gorffennaf 2014. Mae Ian yn aelod o Dîm Caplaniaeth Amaethyddol Ecwmenaidd sy’n gweithio o babell Cytûn yn ystod y Sioe. Mae’r caplaniaid ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth i gystadleuwyr, staff, ymwelwyr ac unrhyw un arall y mae arno angen clust i wrando. Gan fod pwnc ei ddoethuriaeth yn ymwneud â chynhyrchu llaeth gwartheg, mae gan Ian gefndir sy’n ei helpu yn ei waith fel caplan, ac mae hefyd yn mwynhau’r gwaith hwn.

004

Y Parchedig Ddr Ian Morris yn Sioe Frenhinol Cymru 2014

Y Gynhadledd Fethodistaidd 2014

001 003 005Cafodd y Gynhadledd Fethodistaidd ei chynnal yn Birmingham eleni rhwng dydd Sadwrn 28ain Mehefin a dydd Iau 3ydd Gorffennaf. Ymunodd pump o gynrychiolwyr o Synod Cymru, gan gynnwys y Cadeirydd, â channoedd o bobl eraill i weddïo, addoli, trafod a phenderfynu am fywyd ein henwad. Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar www.methodistconference.org.uk

Helpwch blant y stryd i gael gwell bywyd

Helpwch blant y stryd i gael gwell bywyd

SCWC 2014Cafodd plant y stryd o Nicaragwa’r cyfle i gystadlu yng Nghwpan y Byd Plant y Stryd eleni yn Rio gyda chefnogaeth yr Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain. Mae plant a phobl ifanc yn parhau i annog eglwysi lleol ar draws y cyfundeb i helpu codi £30,000 trwy drefnu digwyddiadau codi arian eu hunain. Un ohonynt yw Kat Freeman, gweithwraig The One Programme yng Nghylchdaith Fethodistaidd Llanelli a Chaerfyrddin, a gododd tua £2,000 trwy daith feicio noddedig o Gasnewydd i Gaerfyrddin. Bydd yr holl arian o godir yn helpu rhagor o blant y stryd i gael gwell bywyd.
Mae Cwpan y Byd Plant y Stryd yn fudiad byd-eang yn cynnig amddiffyniad a’r cyfleoedd y mae pob plentyn â’r hawl iddynt i blant y stryd. Cyn pob gornest Cwpan y Byd a drefnir gan FIFA, bydd Cwpan y Byd Plant y Stryd yn uno plant y stryd o bum cyfandir i chwarae pêl-droed. Trwy bêl-droed, celf ac ymgyrchu, mae’r mudiad yn ceisio herio’r camsyniadau a thriniaeth negyddol o blant y stryd ar draws y byd. Ar Fawrth 28 2014, dechreuodd yr ornest a chynhadledd 10 diwrnod yn Rio de Janeiro, Brasil gydag 19 tîm yn cymryd rhan.
Dywedodd Tamara Wray, Llywydd Ieuenctid yr Eglwys Fethodistaidd, “Mae cefnogi timau Nicaragwa yng Nghwpan y Byd Plant y Stryd yn rhoi cyfle i Fethodistiaid i weld y gall eu gweithredoedd newid bywydau pobl er gwell. Ni ddylai unrhyw blentyn fyth orfod byw neu weithio ar y strydoedd ac felly mae’n fraint i ni gael cefnogi’r achos hwn gan ei fod yn fwy na gêm yn unig.”
Gallwch gyfrannu at yr achos da hwn trwy anfon sieciau’n daladwy i ‘Amos Trust’ i Methodist Church House gan nodi ar y cefn ‘fundraising – Street Child World Cup – Nicaragua team’ gyda’ch enw, neu trwy ddefnyddio cerdyn ar www.methodist.org.uk/mission/street-child-world-cup a chlicio’r botwm ‘donate now’. Diolch am bob cefnogaeth.

Cynllun The One Programme

Ers ei sefydlu yn 2009, mae’r cynllun cyffrous The One Programme wedi darparu cyfle i bobl ifanc i wneud y gwahaniaeth yn eu cymuned leol ac yn yr Eglwys Fethodistaidd yn gyffredinol. Fe’i sefydlwyd fel rhan o Strategaeth Ieuenctid yr Eglwys Fethodistaidd i alluogi cyfraniad gwerthfawr ac unigryw pobl ifanc i fywyd yr Eglwys.

Mae’r cynllun yn gyfle gwych i bobl ifanc rhwng 16 a 23oed gael dysgu a datblygu fel disgyblion i Iesu Grist. Ar y cynllun hwn, lleolir y bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cynllun cenhadol lleol am 15 awr yr wythnos ar gyfartaledd gyda rhai cyfrifoldebau cyfundebol neu genedlaethol a chyfnodau o hyfforddiant yn ychwanegol. Bydd y bobl ifanc yn derbyn cyflog at eu byw.

Yn aml iawn cyfeirir at flwyddyn gap fel ‘cymryd blwyddyn allan’ ond yn achos y cynllun hwn rhoddir pwyslais ar ‘gymryd blwyddyn ymlaen’ gan ddefnyddio’r flwyddyn i wneud gwahaniaeth. Hyd yma, mae’r cynllun wedi galluogi bron i 70 o bobl ifanc i weithio mewn cynlluniau mewn cymunedau lleol. Trwy’r cynllun mae bywydau nifer o eglwysi ac unigolion wedi eu newid.

Mae person o Gymru yn cymryd rhan yn y cynllun ar hyn o bryd. Daw Kat Freeman o’r Tŷ Du ger Casnewydd ac mae hi wedi ei lleoli yn y Caffi Ieuenctid ym Mhorth Tywyn, Cylchdaith Fethodistaidd Llanelli a Chaerfyrddin. Dywed Kat: ‘Mae gweithio ar The One Programme eleni yn hollol drawsffurfiol. Bu’r profiad a’r hyfforddiant yn wych ac mae’n sicr wedi fy mowldio i ar gyfer y dyfodol.’
Gallwch ddarganfod rhagor am y cynllun trwy fynd i wefan yr Eglwys Fethodistaidd www.methodist.org.uk/mission/children-and-youth. Gallwch hefyd lawrlwytho’r llyfryn newydd ‘Taking a Year On’ sydd yn adrodd hanesion ysbrydoledig nifer o bobl ifanc yn rhannu eu profiad o fod ar y cynllun.

Recordio ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’

Cododd to Capel Horeb, Bae Colwyn, yn Ardal Dyffryn Conwy, ar nos Lun 19 Mai, wrth i gwmni teledu Avanti recordio deg emyn ar gyfer ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ S4C. Bydd pump o’r emynau yn cael eu darlledu yn rhaglen Sul y Cofio 2014, a phump yn rhaglen Dydd Santes Dwynwen ym mis Ionawr 2015. Cafodd pawb a oedd yno amser da, ac roedd cynhyrchwr y rhaglen yn falch iawn efo’r canu. Diolch i Phil Edwards, aelod yn Horeb, am ei weledigaeth i gynnal ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ ym Mae Colwyn.

Pererindod y Gymdeithas Hanes, 2014

003Y Pererinion yn Nantglyn

Gwenodd yr haul wrth i ryw hanner cant o bobl fwynhau Pererindod Cymdeithas Hanes Synod Cymru 2014 ar ddydd Sadwrn 17 Mai. Ymwelodd y pererinion â Dinbych, Nantglyn, Fferm Bathafarn a Rhuthun. Rhoddodd y Parchedig Martin Evans-Jones ddwy sgwrs, yr un gyntaf am hanes cychwyn yr achos Methodistaidd yn Ninbych a’r ail am Edward Jones, Bathafarn, arloeswr Methodistiaeth Gymraeg. Yn Nantglyn, cafodd y pererinion gyfle i weld “Y Pulpud yn y Goeden” lle, yn ôl traddodiad, y pregethodd y Parchedig John Wesley, sylfaenydd y mudiad Methodistaidd, ac i gynnal gwasanaeth byr yn eglwys y plwyf.

008

Y Pulpud yn y Goeden

Cafwyd lletygarwch hael yn Ninbych a Rhuthun a chymdeithas dda trwy’r dydd, gyda phawb yn dysgu llawer am hanes ein henwad. Roedd yn ddydd i’w gofio. Diolch i bawb, yn enwedig i Robin Jones, Bethel, am y trefniadau.

Eglwys Nantglyn
Eglwys Nantglyn

Delyth ar y Radio

red_logo

Roedd Oedfa Radio Cymru a ddarlledwyd ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol, sef dydd Sul 11 Mai 2014, o dan ofal Delyth Wyn Davies, Swyddog Dysgu a Datblygu’r Eglwys Fethodistaidd. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Iesu, drws y defaid’. Wrth adrodd dameg corlan y defaid dywedodd Iesu, ‘Myfi yw’r drws, os daw rhywun i mewn trwof fi, caiff ei gadw’n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa.’ Yn y gwasanaeth cafwyd gyfle i archwilio nid yn unig pwy yw Iesu ond pwy ydym ni fel dilynwyr iddo. Defnyddiwyd darlleniadau o’r llithiadur ar gyfer y Sul, sef Salm 23, Ioan 10:1-10 ac Actau 2:42-47 ynghyd â gweddïau ac ymatebion i’r darlleniadau o wasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol, gweddïau Cymraeg y deunydd addoli a dysgu cydenwadol ‘Roots’ a gweddi Duw’r Gwaredwr o Lyfr Du Caerfyrddin gyda’r byrdwn:
Molaf fi Dduw, a’i drugaredd ar gynnydd.
Bugail cadarn yw Crist, ei anrhydedd ni dderfydd.